Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27.8 °C 1496.828 MHz 2 % 0 % 22 days, 7 hrs, 39 mins, 44 s 22 days, 4 hrs, 11 mins, 33 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
1%
1.74 TB 1.84 GB 1.83 TB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-12-10 03:02:02NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 32
2022-12-10 02:59:49KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 26
2022-12-10 02:58:37KDØGVBALL AEØIT/B 30
2022-12-10 02:57:56WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 39
2022-12-10 02:51:30KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 43
2022-12-10 02:49:56AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 4
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-12-10 03:02:02NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 32
2022-12-10 03:01:18NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 32
2022-12-10 02:59:49KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 26
2022-12-10 02:59:17NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 28
2022-12-10 02:58:37KDØGVBALL AEØIT/B 30
2022-12-10 02:57:56WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 39
2022-12-10 02:56:41KDØGVBALL AEØIT/B 13
2022-12-10 02:55:03WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 35
2022-12-10 02:54:28KDØGVBALL AEØIT/B 33
2022-12-10 02:53:44NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 41
2022-12-10 02:52:33WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 7
2022-12-10 02:52:18NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 12
2022-12-10 02:51:30KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 43
2022-12-10 02:51:02NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 25
2022-12-10 02:49:56AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 4
2022-12-10 02:48:45NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 9
2022-12-10 02:47:09WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 32
2022-12-10 02:47:03NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 3
2022-12-10 02:46:48WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 12
2022-12-10 02:46:39NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 6
2022-12-10 02:46:25WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 10
2022-12-10 02:46:17KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 5
2022-12-10 02:46:06WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 7
2022-12-10 02:46:01KDØGVBALL AEØIT/B 2
2022-12-10 02:45:50WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 8
2022-12-10 02:45:41KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 6
2022-12-10 02:45:25WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 13
2022-12-10 02:45:10AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 12
2022-12-10 02:44:00WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 7
2022-12-10 02:43:47NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 6
2022-12-10 02:42:41WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 58
2022-12-10 02:42:28NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 11
2022-12-10 02:42:10WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 10
2022-12-10 02:41:59KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 8
2022-12-10 02:41:47WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 10
2022-12-10 02:41:42KDØGVBALL AEØIT/B 2
2022-12-10 02:41:38KDØGVBALL AEØIT/B 1
2022-12-10 02:41:28WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 6
2022-12-10 02:41:22KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 4
2022-12-10 02:40:50WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 30
2022-12-10 02:40:43KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 4
2022-12-10 02:40:28WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 12
2022-12-10 02:40:19AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 7
2022-12-10 02:40:06WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 02:40:00AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 3
2022-12-10 02:38:56WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 2
2022-12-10 02:38:44NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 6
2022-12-10 02:37:44WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 56
2022-12-10 02:37:36NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 5
2022-12-10 02:37:23WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 02:37:05KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 13
2022-12-10 02:36:52WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 02:36:41KDØGVBALL AEØIT/B 8
2022-12-10 02:36:32WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 6
2022-12-10 02:36:24KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 6
2022-12-10 02:35:59WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 22
2022-12-10 02:35:51AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 5
2022-12-10 02:34:45WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 4
2022-12-10 02:34:32NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 10
2022-12-10 02:33:36WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 51
2022-12-10 02:33:14NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 20
2022-12-10 02:33:03WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 02:32:52KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 8
2022-12-10 02:32:29WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 20
2022-12-10 02:32:21KDØGVBALL AEØIT/B 5
2022-12-10 02:32:10WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 02:31:45KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 22
2022-12-10 02:31:16WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 26
2022-12-10 02:31:13AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 1
2022-12-10 02:31:06WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 3
2022-12-10 02:30:45AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 18
2022-12-10 02:29:50WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 53
2022-12-10 02:29:41NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 5
2022-12-10 02:29:00WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 38
2022-12-10 02:28:47NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 10
2022-12-10 02:28:35WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 8
2022-12-10 02:28:06KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 27
2022-12-10 02:27:58WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 6
2022-12-10 02:27:52KDØGVBALL AEØIT/B 3
2022-12-10 02:27:37WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 12
2022-12-10 02:27:21KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 13
2022-12-10 02:26:46WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 28
2022-12-10 02:26:39AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 4
2022-12-10 02:26:10WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 25
2022-12-10 02:26:03AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 4
2022-12-10 02:25:13WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 47
2022-12-10 02:25:07NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 2
2022-12-10 02:24:05WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 59
2022-12-10 02:23:52NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 11
2022-12-10 02:23:38WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 10
2022-12-10 02:23:31KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 4
2022-12-10 02:22:53WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 35
2022-12-10 02:22:12KDØGVBALL AEØIT/B 39
2022-12-10 02:21:45WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 24
2022-12-10 02:21:15KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 27
2022-12-10 02:20:47WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 22
2022-12-10 02:20:36AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 7
2022-12-10 02:19:31WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 3
2022-12-10 02:17:27WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 0
2022-12-10 02:17:05NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 19
2022-12-10 02:16:31NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 17
2022-12-10 02:13:43KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 42
2022-12-10 02:13:26NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 14
2022-12-10 02:11:29KDØGVBALL AEØIT/B 54
2022-12-10 02:11:07NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 20
2022-12-10 02:09:18WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 46
2022-12-10 02:08:54NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 20
2022-12-10 02:07:29KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 21
2022-12-10 02:07:04NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 23
2022-12-10 02:05:40AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 20
2022-12-10 02:05:27NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 10
2022-12-10 02:05:03NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 21
2022-12-10 02:04:34NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 16
2022-12-10 02:03:34NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 30
2022-12-10 02:03:11KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 16
2022-12-10 02:02:36NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 20
2022-12-10 02:01:49KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 40
2022-12-10 02:01:32NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 13
2022-12-10 02:01:18KDØWY*****F0d2v AEØIT/B 6
2022-12-10 02:01:04NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 9
2022-12-10 02:00:52KDØGVBALL AEØIT/B 3
2022-12-10 02:00:49KDØGVBALL AEØIT/B 0
2022-12-10 02:00:04NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 41
2022-12-10 01:59:23NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 38
2022-12-10 01:58:27AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 36
2022-12-10 01:57:37NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 47
2022-12-10 01:56:17AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 13
2022-12-10 01:55:14WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 50
2022-12-10 01:54:52NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 10
2022-12-10 01:54:14WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 28
2022-12-10 01:53:52NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 18
2022-12-10 01:52:45WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 0
2022-12-10 01:52:13NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 29
2022-12-10 01:50:47AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 15
2022-12-10 01:50:32NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 12
2022-12-10 01:50:00NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 8
2022-12-10 01:49:30KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 20
2022-12-10 01:49:11NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 11
2022-12-10 01:48:27KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 37
2022-12-10 01:48:16AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 7
2022-12-10 01:48:01WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 9
2022-12-10 01:47:42NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 12
2022-12-10 01:47:20WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B 6
2022-12-10 01:47:11KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B 6
2022-12-10 01:46:48NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 19
2022-12-10 01:46:31AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 11
2022-12-10 01:46:11NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 15
2022-12-10 01:46:02AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 4
2022-12-10 01:45:41NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 16
2022-12-10 01:45:17AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 20
2022-12-10 01:43:37NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 31
2022-12-10 01:42:55AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 34
2022-12-10 01:41:35NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 15
2022-12-10 01:40:48AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 35
2022-12-10 01:40:14NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 31
2022-12-10 01:39:36AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 26
2022-12-10 01:39:23NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 10
2022-12-10 01:38:43AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 30
2022-12-10 01:38:07NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 28
2022-12-10 01:37:52AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 8
2022-12-10 01:37:28NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 20
2022-12-10 01:37:12AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 6
2022-12-10 01:36:38NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 27
2022-12-10 01:36:07AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 25
2022-12-10 01:35:36NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 24
2022-12-10 01:35:20AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 6
2022-12-10 01:34:51NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 24
2022-12-10 01:34:39AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 9
2022-12-10 01:34:22NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 8
2022-12-10 01:34:06AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B 7
2022-12-10 01:33:48NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 7
2022-12-10 01:31:25NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 12
2022-12-10 01:30:04NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 38
2022-12-10 01:26:51NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B 7
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2022-12-10 03:02:02NØRHS/JOHN*****G0B8B AEØIT/B
2022-12-10 02:59:49KDØWY*****F0d2v AEØIT/B
2022-12-10 02:58:37KDØGVBALL AEØIT/B
2022-12-10 02:57:56WB9RXK*****F00w1 AEØIT/B
2022-12-10 02:51:30KFØCVR-2ØØ*****FBNKq AEØIT/B
2022-12-10 02:49:56AEØIT-5D*****EB5u2 AEØIT/B
2022-12-09 15:50:15KB9GIVALL KB9GIV
2022-12-07 04:23:09K5BTXALL K5BTX
2022-12-06 19:28:38KEØYPZ-DAVALL KEØYPZ
2022-12-06 19:28:11KC5SAM*****H52AT KC5SAM
2022-12-04 12:41:26NØSNW*****FA3vt NØSNW
2022-12-03 03:16:22WX1NWSALL AEØIT/B
2022-12-03 03:15:28KB9APW*****F03ls AEØIT/B
2022-12-03 02:47:54NØLGM/GREG*****F0fhz AEØIT/B
2022-12-03 02:22:37W1HAM*****F0iXE AEØIT/B
2022-12-03 01:59:17AEØIT*****EB5u2 AEØIT/B
2022-12-03 01:10:01KØOCM---EGALL AEØIT/B
2022-11-28 16:48:06WØPLVALL WØPLV
2022-11-25 00:59:48N2RONALL N2RON
2022-11-23 15:54:41AEØIT/MIKE*****F00Qu AEØIT
2022-11-21 11:44:15724Ø198ALL PU2ROE
2022-11-20 21:53:20W5MFALL W5MF
2022-11-20 02:10:28K9WYFALL K9WYF
2022-11-19 16:04:34KFØKNYALL KFØKNY
2022-11-18 17:34:41KI4BWSALL KI4BWS
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-12-10, 05:26:13 (UTC) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard